Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8795
Title: So sánh, đánh giá mức sẵn lòng chi trả phí thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở các thành phố Biên Hòa và Mỹ Tho
Other Titles: Comparison and evaluation of willingness to pay for household solid waste in Bien Hoa and My Tho cities
Authors: Nguyễn, Thị Lệ Ái
Nguyễn, Minh Tâm
Nguyễn, Tri Quang Hưng
...
Keywords: Chất thải rắn sinh hoạt
Phương pháp định giá ngẫu nhiên
Mức sẵn lòng chi trả
Mô hình hồi qui
Thu nhập
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 01(110). 2017; Trang 1 - 6.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8795
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SoSanhDanhGia.TT.pdfTóm tắt79.02 kBAdobe PDFView/Open
SoSanhDanhGia.TV.pdfNội dung401.15 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.