Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8791
Title: Tính toán tự động hóa mạch vòng cho xuất tuyến 471 và 472 quận Ba, thành phố Đà Nẵng sử dụng phần mềm Opcoord
Other Titles: Calculation for loop automation on two outgoing-feeders 471 and 472 in district 3, Da Nang city using opcoord software
Authors: Phan, Hoàng Phúc
Nguyễn, Thị Linh Giang
Lê, Kim Hùng
Keywords: SAIDI
SAIFI
MAIFI
Lưới điện phân phối
Rơle số
Tiêu chuẩn IEC
ANSI/IEEE
Recloser
Sectionalizer
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 01(110). 2017; Trang 59 - 63.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8791
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TinhToanTuDongHoaMachVong.TT.pdfTóm tắt80.73 kBAdobe PDFView/Open
TinhToanTuDongHoaMachVong.TV.pdfNội dung406.02 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.