Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8776
Title: Phương pháp xác định kỳ vọng thiếu hụt điện năng cho hộ tiêu thụ trên biểu đồ phụ tải kéo dài
Other Titles: A method for determining loss of energy expectation for customers by using the load duration curve
Authors: Bounthene, Chansamay
Lê, Việt Tiến
Trần, Đình Long
Keywords: Kỳ vọng thiếu hụt điện năng
Xác suất làm việc tin cậy
Xác suất hỏng hóc
Năng lực tải
Đồ thị phụ tải kéo dài
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 01(110). 2017; Trang 7 - 10.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8776
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhuongPhapXacDinhKyVong.TT.pdfTóm tắt74.1 kBAdobe PDFView/Open
PhuongPhapXacDinhKyVong.TV.pdfNội dung321.96 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.