Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8759
Title: Nghiên cứu sử dụng loài Bèo tấm (Lemna minor L.,1753) làm sinh vật giám sát ô nhiễm nước thải dệt nhuộm
Other Titles: Studying the use of duckweed (Lemna minor L., 1753) as a monitoring organism to textile effluent pollution
Authors: Nguyễn, Văn Khánh
Nguyễn, Bảo Ngọc
Nguyễn, Thị Phương
Keywords: Bèo tấm
Độc tính mãn tính
Độc học sinh thái
Nước thải dệt nhuộm
Sự khử trùng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 01(110). 2017; Trang 121 - 125.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8759
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuSuDungLoaiBeoTam.TT.pdfTóm tắt80.64 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuSuDungLoaiBeoTam.TV.pdfNội dung419.02 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.