Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8752
Title: Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại (Tập 1)
Authors: Hoàng, Minh Đường, PGS.TS.
Nguyễn, Thừa Lộc, PGS.TS.
Trần, Văn Bão, TS.
Keywords: Doanh nghiệp thương mại
Kinh tế doanh nghiệp
Quản trị
Giáo trình
Issue Date: 2005
Publisher: Hà Nội: Lao động - Xã hội
Description: Tập 1; PGS.TS. Hoàng Minh Đường & PGS.TS. Nguyễn Thừa Lộc đồng chủ biên; 351 trang.
Table of contents: Chương mở đầu.Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học; Chương 1.Những vấn đề cơ bản về kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường; Chương 2.Quản trị doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế Việt Nam; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8752
Appears in Collections:6.Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhQuanTriDoanhNghiepThuongMai.T1.TT.pdfMục lục584.22 kBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhQuanTriDoanhNghiepThuongMai.T1.TV.pdfNội dung17.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.