Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8750
Title: Đặc điểm thạch học và các tính chất cơ lý đá magma xâm nhập khu vực Hố Giang, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và khả năng sử dụng chúng
Other Titles: Petrographic characteristics and mechaniical properties of intrusive magnatic rocks in Ho Giang, Hoa Phu commune, Hoa Vang district, Da Nang city and ability to use them
Authors: Trần, Khắc Vĩ
Hoàng, Hoa Thám
Keywords: Magma xâm nhập
Đá magma
Thạch học
Xây dựng
Vật liệu
Thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 01(110). 2017; Trang 111 - 115.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8750
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DacDiemThachHoc.TT.pdfTóm tắt78.77 kBAdobe PDFView/Open
DacDiemThachHoc.TV.pdfNội dung564.88 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.