Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8748
Title: Khảo sát, đánh giá một số thông số vận hành của điện mặt trời lắp mái nối lưới tại khu vực miền Trung Việt Nam
Other Titles: Surveying and evaluating some operating parameters of grid-connected rooftop PV in central region of Viet Nam
Authors: Nguyễn, Thùy Linh
Lê, Thị Minh Châu
Trần, Đình Long
Keywords: Điện mặt trời lắp mái nối lưới
Môđun quang điện
Bộ biến đổi
Công suất đỉnh
Lưới phân phối
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 01(110). 2017; Trang 40 - 44.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8748
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhaoSatDanhGia.TT.pdfTóm tắt73.12 kBAdobe PDFView/Open
KhaoSatDanhGia.TV.pdfNội dung573.62 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.