Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8745
Title: Giáo trình tâm lý học lao động
Authors: Lương, Văn Úc, Th.S
Keywords: Tâm lý học lao động
Giáo trình
Issue Date: 2011
Publisher: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc Dân
Description: Sách, chuyên khảo, tuyển tập; ThS. Lương Văn Úc chủ biên và biên soạn; 391 trang.
Table of contents: Chương I: Tổng quan về tâm lý học lao động; Chương II: Cơ sở tâm lý của tổ chức quá trình lao động; Chương III: Tâm lý học an toàn lao động; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8745
Appears in Collections:1.Triết học & Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhTamLyHocLaoDong.TT.pdfMục lục836.98 kBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhTamLyHocLaoDong.TV.pdfNội dụng29.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.