Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8691
Title: Lý thuyết tài chính tiền tệ
Authors: Dương, Thị Bình Minh, GS.TS.
Sử, Đình Thành, TS.
Vũ, Thị Minh Hằng, TS.
...
Keywords: Tài chính tiền tệ
Giáo trình
Issue Date: 2004
Publisher: Tp.Hồ Chí Minh: Thống Kê
Description: Tái bản lần thứ 4 có sửa chữa bổ sung; GS.TS. Dương Thị Bình Minh, TS. Sử Đình Thành đồng chủ biên và tập thể tác giả; 365 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính; Chương 2.Những lý luận cơ bản về tiền tệ; Chương 3.Tài chính công; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8691
Appears in Collections:3.Khoa học xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LyThuyetTaiChinhTienTe.TT.pdfMục lục552.71 kBAdobe PDFView/Open
LyThuyetTaiChinhTienTe.TV.pdfNội dung33.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.