Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8647
Title: Ứng dụng mô hình MIKE URBAN tính toán mạng lưới cấp nước cho thành phố Tam Kỳ theo quy hoạch định hướng đến năm 2030
Other Titles: Application of MIKE URBAN model to calculate water supply network of Tam Ky city according to orientation planning by 2030
Authors: Nguyễn, Quang Bình
Nguyễn, Thế Hùng
Lê, Quang Chính
Keywords: Tam Kỳ
Hệ thống cấp nước
MIKE URBAN
Dùng nước lớn nhất
2030
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 7(104). 2016; Trang 6 - 10
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8647
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UngDungMoHinhMikeUrban.TT.pdfTóm tắt138.46 kBAdobe PDFView/Open
UngDungMoHinhMikeUrban.TV.pdfNội dung679.26 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.