Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8645
Title: Giáo trình quản lý đô thị
Authors: Nguyễn, Đình Hương, GS.TS.
Nguyễn, Hữu Đoàn, ThS.
Keywords: Giáo trình
Kinh tế đô thị
Quản lý đô thị
Issue Date: 2003
Publisher: Thống Kê, Hà Nội
Description: Sách, chuyên khảo, tuyển tập; 445 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về đô thị và quản lý đô thị; Chương 2.Bộ máy quản lý Nhà nước về đô thị; Chương 3.Quản lý quy hoạch và kiểm soát phát triển đô thị; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8645
Appears in Collections:3.Khoa học xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhQuanLyDoThi.TT.pdfMục lục587.81 kBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhQuanLyDoThi.TV.pdfNội dung21.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.