Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8640
Title: Ứng dụng kỹ thuật phân lớp và phân cụm trong khai phá dữ liệu phân tích hành vi sử dụng điện thoại di động của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Other Titles: Applying classification and clustering techniques in data mining to analyze mobile phone usage behavior of students at DaNang University of Economics - The University of Da Nang
Authors: Nguyễn, Văn Chức
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Nguyễn, Bá Thế
...
Keywords: Khai phá dữ liệu
Phân tích hành vi
Phân lớp
Cây quyết định
Phân cụm
Điện thoại di động
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 7(104). 2016; Trang 77 - 80.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8640
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UngDungKyThuatPhanLop.TT.pdfTóm tắt138.1 kBAdobe PDFView/Open
UngDungKyThuatPhanLop.TV.pdfNội dung571.99 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.