Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8639
Title: Nghiên cứu xác định hệ số động lực trong cầu dây văng (CDV) do hoạt tải gây ra bằng phương pháp số và đo đạc thực nghiệm áp dụng cho các công trình cầu ở thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Research to Determine the Dynamic Impact Factors of Cable Stayed Bridge (CSB) due to Moving Load by Numerical Methods and Experimental Measurements Applied to the Bridge in Da Nang
Authors: Nguyễn, Xuân Toản, PGS.TS.
Cao, Văn Lâm, TS.
Nguyễn, Duy Thảo, NCS.ThS.
Trần, Văn Đức, TS.
Mã, Văn Lộc, ThS.
Keywords: Cầu dây văng
Phương pháp số
Đo đạc thực nghiệm
Phương pháp xác định hệ số động lực
Thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2018-03
Publisher: Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Description: Báo cáo Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016 - ĐNA - 09; 321 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý thuyết xác định hệ số động lực trong CDV do hoạt tải gây ra; Chương 2. Nghiên cứu xây dựng thuật toán, phần mềm xác định hệ số động lực trong CDV; Chương 3. Nghiên cứu đo đạc thực nghiệm trên một số cầu dây văng ở thành phố Đà Nẵng; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8639
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenXuanToan.TT.pdfTóm tắt1.35 MBAdobe PDFView/Open
NguyenXuanToan.TV.pdfToàn văn4.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
NguyenXuanToan.PL.pdfPhụ lục1.84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
NguyenXuanToan.MLMC.pdfMục lục minh chứng65.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.