Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8632
Title: Tính toán sự phân bố của từ trường trong vùng dẫn từ có cấu trúc vỏ mỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Other Titles: Computation of magnetic fields in thin shield magnetic models via the finite element method
Authors: Trần, Thanh Tuyền
Đặng, Quốc Vương
Bùi, Đức Hùng
...
Keywords: Phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH)
Từ trường
Tính toán dòng điện xoáy
Véctơ từ thế
Bài toán từ động
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 7(104). 2016; Trang 56 - 60.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8632
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TinhToanSuPhanBo.TT.pdfTóm tắt140.14 kBAdobe PDFView/Open
TinhToanSuPhanBo.TV.pdfNội dung826.86 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.