Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8578
Title: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến biến động Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam
Other Titles: The Study of Factors to Fluctuation Ingross Domestic Product (GDP) in Viet Nam
Authors: Phạm, Quang Tín, TS.
Hà, Thị Phương Thảo, ThS.
Nguyễn, Thị Hương An, ThS.
...
Keywords: Tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam
GDP Việt Nam
Nhân tố tác động
Biến động
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Description: Báo cáo Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016 - ĐNA - 02; 265 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu các nhân tố tác động đến tổng sản phẩm quốc nội; Chương 2: Thiết kế nghiên cứu; Chương 3: Kết quả phân tích thực nghiệm các nhân tố tác động đến tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8578
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamQuangTin.TT.pdfTóm tắt250.43 kBAdobe PDFView/Open
PhamQuangTin.TV.pdfToàn văn83.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.