Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8496
Title: Quản lý hoạt động đổi mới kiểm tra, đánh giá môn ngữ văn theo định hướng hình thành, phát triển năng lực học sinh ở trường trung học phổ thông
Other Titles: Management of renovation activities of testing and evaluating in philology teaching towards forming and developing students' capacities at high schools
Authors: Nguyễn, Hoàng Bảo Thanh
Lê, Văn Ca
Keywords: Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá môn ngữ văn
Hình thành, phát triển năng lực học sinh
Trung học phổ thông
Rubrics
Tự đánh giá
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 02(111). 2017, Quyển 1; Trang 18 - 23
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8496
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QuanLyHoatDong.TT.pdfTóm tắt86.41 kBAdobe PDFView/Open
QuanLyHoatDong.TV.pdfNội dung355.44 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.