Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8476
Title: Nghiên cứu thống kê thực trạng sử dụng thuốc lá của người dân và giải pháp kiểm soát, phòng chống tác hại thuốc lá tại thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Statistical research of tobacco usage of the citizens and recommend measures to control and prevent the harms of tobacco at Danang city
Authors: Nguyễn, Bá Thế
Ngô, Tân
Keywords: Hút thuốc
Tác hại thuốc lá
Thống kê
Kiểm định giả thuyết
Phân tích phương sai (ANOVA)
Giải pháp
Đà Nẵng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 02(111). 2017, Quyển 1; Trang 24 - 27.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8476
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuThongKeThucTrang.TT.pdfTóm tắt76.85 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuThongKeThucTrang.TV.pdfNội dung287.02 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.