Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8473
Title: Nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của áp suất và nhiệt độ khí nạp đến quá trình cháy của động cơ cháy do nén hỗn hợp đồng nhất
Other Titles: A simulation study on effect of pressure and temperature of intake air on combustion characteristics of a homogenous charge compression ignition engine
Authors: Trần, Thị Thu Hương
Keywords: Cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI)
Áp suất nạp
Nhiệt độ khí nạp
Mô phỏng
n-heptane
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(102). 2016; Trang 49 - 53
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8473
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuMoPhong.TT.pdfTóm tắt136.5 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuMoPhong.TV.pdfNội dung671.05 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.