Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8471
Title: Nghiên cứu tính cố kết và đề xuất các phương trình tương quan xác định chỉ số Cc, Cs cho đất yếu tại Đà Nẵng
Other Titles: A study of the consolidation characteristic and proposition for correlations determining index Cc, Cs of soft soil in Da Nang
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Yến
Trần, Thị Thu Thảo
Keywords: Chỉ số nén
Giới hạn chảy
Hệ số rỗng
Tương quan
Đất yếu tại Đà Nẵng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(102). 2016; Trang 132 - 136
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8471
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuTinhCoKet.TT.pdfTóm tắt419.06 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuTinhCoKet.TV.pdfNội dung525.24 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.