Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8456
Title: Hiệu quả kỹ thuật và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của các hộ trồng lúa ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Other Titles: Technical efficiency and its determinants in rice farming in Huong Tra town, Thua Thien Hue province
Authors: Trần, Hạnh Lợi
Keywords: Hiệu quả kỹ thuật
Lúa
Hàm sản xuất biên ngẫu nhiên
Hương Trà
Thuỷ lợi
Frontier 4.1
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 02(111). 2017, Quyển 1; Trang 119 - 123.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8456
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HieuQuaKyThuat.TT.pdfTóm tắt87.83 kBAdobe PDFView/Open
HieuQuaKyThuat.TV.pdfNội dung346.17 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.