Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8447
Title: Đặc điểm tính cách của kỹ sư xây dựng Việt Nam
Other Titles: Personality traits of construction engineers in Vietnam
Authors: Võ, Đăng Khoa
Lê, Hoài Long
Nguyễn, Văn Châu
...
Keywords: Đặc điểm tính cách
Nguồn nhân lực
Ngành công nghiệp xây dựng
Doanh nghiệp xây dựng
Kỹ sư xây dựng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 02(111). 2017, Quyển 1; Trang 7 - 11.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8447
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DacDiemTinhCach.TT.pdfTóm tắt85.5 kBAdobe PDFView/Open
DacDiemTinhCach.TV.pdfNội dung375.06 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.