Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8423
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của nấm trân châu (Agrocybe Aegerita) tại thành phố Đà Nẵng
Other Titles: A study of the influence of the medium on the growth, developmentầnd biological efficiency of Agrocybe Aegerita in Danang city
Authors: Nguyễn, Thị Bích Hằng
Keywords: Hệ sợi
Môi trường nhân giống
Nấm ăn
Nấm trân châu
Nhân giống
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(102). 2016; Trang 146 - 150
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8423
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuAnhHuongCuaMoiTruong.TT.pdfTóm tắt141.68 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuAnhHuongCuaMoiTruong.TV.pdfNội dung392.68 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.