Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8411
Title: Vai trò của phụ nữ Khmer trong hoạt động sản xuất nông nghiệp ở xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Other Titles: Roles of Khmer women in agricultural production in Nhu Lac commune, Duyen Hai district, Tra Vinh province
Authors: Tô, Lan Phương
Keywords: Vai trò của phụ nữ
Phụ nữ Khmer
Sản xuất nông nghiệp
Trà Vinh
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 03(112). 2017, Quyển 2; Trang 74 - 77.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8411
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VaiTroCuaPhuNuKhmer.TT.pdfTóm tắt80.73 kBAdobe PDFView/Open
VaiTroCuaPhuNuKhmer.TV.pdfNội dung247.82 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.