Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8409
Title: Yêu cầu pháp lý của trách nhiệm sản phẩm theo pháp luật liên minh Châu Âu - Bài học cho Việt Nam
Other Titles: Legal requirements for product liability under EU law - Legal lessons for Vietnam
Authors: Nguyễn, Hữu Phúc
Keywords: Yêu cầu pháp lý
Trách nhiệm sản phẩm
Pháp luật
Châu Âu
Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 03(112). 2017, Quyển 2; Trang 139 - 142.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8409
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YeuCauPhapLy.TT.pdfTóm tắt95.88 kBAdobe PDFView/Open
YeuCauPhapLy.TV.pdfNội dung324.61 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.