Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8399
Title: Quan điểm "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" của đại học sĩ Thân Nhân Trung với việc đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng trí thức, nhân tài hiện nay
Other Titles: Dr. Than Nhan Trung's "Talented people as life-sustaining element of nation" view on training, fostering and using talented people today
Authors: Nguyễn, Văn Tuân
Keywords: Bồi dưỡng
Đào tạo
Hiền tài
Nhân tài
Thân Nhân Trung
Trí thức
Trọng dụng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 03(112). 2017, Quyển 2; Trang 88 - 93.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8399
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QuanDiem.TT.pdfTóm tắt81.67 kBAdobe PDFView/Open
QuanDiem.TV.pdfNội dung257.76 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.