Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8396
Title: Thương mại hàng hóa giữa Việt Nam với các nước Asean giai đoạn 2000-2014
Other Titles: Trade in goods between Vietnam and Asean countries from 2000 to 2014
Authors: Ngô, Thị Mỹ
Lê, Thùy Linh
Keywords: Thương mại
Hàng hóa
Mô hình trọng lực
Việt Nam
ASEAN
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 03(112). 2017, Quyển 2; Trang 131 - 134.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8396
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThuongMaiHangHoa.TT.pdfTóm tắt81.02 kBAdobe PDFView/Open
ThuongMaiHangHoa.TV.pdfNội dung239.9 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.