Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8382
Title: Hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế trang trại đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk
Other Titles: Completing policies for developing farm economy of indigenous ethnic minorities in Dak Lak province
Authors: Dương, Thị Ái Nhi
Keywords: Chính sách
Đồng bào dân tộc thiểu số
Kinh tế trang trại
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 03(112). 2017, Quyển 2; Trang 135 - 138.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8382
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoanThienChinhSachPhatTrienKinhTe.TT.pdfTóm tắt78.89 kBAdobe PDFView/Open
HoanThienChinhSachPhatTrienKinhTe.TV.pdfNội dung231.41 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.