Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8380
Title: Hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt và đề xuất giải pháp quản lý cho cộng đồng dân cư vùng ven biển huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Other Titles: The current state of domestic waste management and management solutions for communities in Cu Lao Dung coastal district, Soc Trang province
Authors: Lê, Trần Thanh Liêm
Keywords: Quản lý rác thải
Rác thải sinh hoạt
Cộng đồng ven biển
Huyện Cù Lao Dung
Tỉnh Sóc Trăng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 03(112). 2017, Quyển 2; Trang 15 - 19.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8380
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HienTrangQuanLyRacThai.TT.pdfTóm tắt83.42 kBAdobe PDFView/Open
HienTrangQuanLyRacThai.TV.pdfNội dung267.4 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.