Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8378
Title: Đánh giá tác động của hệ thống đê bao đến chế độ thủy văn và chất lượng nước tỉnh An Giang
Other Titles: Assessment of impact of full-dyke system on flow regimes and water quality in An Giang province
Authors: Lâm, Thị Hoàng Oanh
Trần, Văn Tỷ
Phạm, Văn Toàn
Keywords: Chế độ dòng chảy
Thay đổi thủy văn
Chất lượng nước
Chỉ số thay đổi thủy văn (IHA)
Chỉ số chất lượng nước (WQI)
An Giang
Đê bao
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 03(112). 2017, Quyển 2; Trang 20 - 25.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8378
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DanhGiaTacDong.TT.pdfTóm tắt88.83 kBAdobe PDFView/Open
DanhGiaTacDong.TV.pdfNội dung417.83 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.