Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8307
Title: Hiện trạng phát sinh và giải pháp xử lý bã thải trồng nấm tại thành phố Đà Nẵng
Other Titles: The status quo of and measures to treat spent mushroom watse in Da Nang city
Authors: Phan, Như Thúc
Nguyễn, Khắc Tiệp
Keywords: Nấm
Bã thải trồng nấm
Xử lý bã thải trồng nấm
Phân compost
Mô hình
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(100). 2016; Trang 131 - 135
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8307
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HienTrangPhatSinh.TT.pdfTóm tắt139.73 kBAdobe PDFView/Open
HienTrangPhatSinh.TV.pdfNội dung499.6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.