Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8306
Title: Xây dựng mô hình giám sát trạng thái và hoạt động tương tác cho các đối tượng trong hệ phân tán dựa trên máy trạng thái hữu hạn truyền thông
Other Titles: Building monitoring model for state and interactive operations of objects in distributed systems based on communicating finite state machines
Authors: Trần, Nguyễn Hồng Phúc
Lê, Văn Sơn
Keywords: Giám sát
Hành vi
Hệ phân tán
Máy trạng thái truyền thông
Mô hình giám sát
Trạng thái
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 03(112). 2017, Quyển 1; Trang 133 - 139
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8306
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XayDungMoHinhGiamSatTrangThai.TT.pdfTóm tắt82.78 kBAdobe PDFView/Open
XayDungMoHinhGiamSatTrangThai.TV.pdfNội dung519.07 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.