Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8249
Title: Tác động của biến đổi khí hậu đến lượng bốc hơi tiềm năng ET₀ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Other Titles: Climate change impact on the reference evaporation ET₀: A case study of Kon Tum province
Authors: Nguyễn, Chí Công
Keywords: Cropwat
Kon Tum
Bốc hơi chuẩn
Biến đổi khí hậu
Cây trồng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 03(112). 2017, Quyển 1; Trang 6 - 9.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8249
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TacDongCuaBienDoiKhiHau.TT.pdfTóm tắt81.19 kBAdobe PDFView/Open
TacDongCuaBienDoiKhiHau.TV.pdfNội dung346.63 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.