Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8245
Title: Đánh giá hiện trạng lắp đặt, sử dụng máy điều hòa không khí tại các khu dân cư ở thành phố Đà Nẵng và đề xuất giải pháp hợp lý
Other Titles: Assessing the status of installation and use of air conditioners at residential areas in Da Nang city and proposing appropriate solutions
Authors: Nguyễn, Phước Quý An
Nguyễn, Đình Huấn
Keywords: Điều hòa không khí
Chi phí
Hộ gia đình
Lắp đặt
Sự cố
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 03(112). 2017, Quyển 1; Trang 1 - 5
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8245
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DanhGiaHienTrangLapDat.TT.pdfTóm tắt81.91 kBAdobe PDFView/Open
DanhGiaHienTrangLapDat.TV.pdfNội dung473.93 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.