Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8116
Title: Nghiên cứu chế tạo bộ tạo số liệu ngẫu nhiên để mô phỏng giám sát ổn định tĩnh có xét đến các yếu tố bất định
Other Titles: Research on manufacturing random number generators for modelling and monitoring static stability considering uncertainties
Authors: Ngô, Văn Dưỡng
Phạm, Văn Kiên
Lê, Đình Dương
...
Keywords: Bộ tạo số liệu ngẫu nhiên
Ổn định
Yếu tố bất định
Mô phỏng hệ thống điện
Đặc tính ngẫu nhiên
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(114). 2017; Trang 27 - 31.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8116
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuCheTao.TT.pdfTóm tắt83.44 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuCheTao.TV.pdfNội dung650.94 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.