Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8113
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng điện áp ngắn mạch của máy biến áp và công suất ngắn mạch của hệ thống điện đến dòng điện ngắn mạch
Other Titles: Effects of transformers' short-circuit voltages and short-circuit powers of the grid equivalent on short-sircuit current
Authors: Lê, Chí Nhu
Hồ, Thanh Phong
Lê, Thị Tịnh Minh
Keywords: Điện áp ngắn mạch
Công suất ngắn mạch
Phương pháp tính gần đúng trong hệ đơn vị tương đối
Hệ thống vô cùng lớn
Thứ tự thuận
Thứ tự nghịch
Thứ tự không
Thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(114). 2017; Trang 70 - 75.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8113
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuAnhHuongDienAp.TT.pdfTóm tắt88.17 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuAnhHuongDienAp.TV.pdfNội dung521.64 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.