Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7944
Title: Phương pháp điều khiển mờ-trượt cho hệ pendubot
Other Titles: A method of fuzzy-sliding mode control for pendubot model
Authors: Vũ, Đình Đạt
Huỳnh, Xuân Dũng
Phan, Văn Kiểm
...
Keywords: Pendubot
Mô hình SIMO
Giải thuật trượt
Giải thuật mờ
Giải thuật mờ trượt
Điều khiển cân bằng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(120). 2017, Quyển 1; Trang 12 - 16.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7944
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhuongPhapDieuKhienMoTruot.TT.pdfTóm tắt81.38 kBAdobe PDFView/Open
PhuongPhapDieuKhienMoTruot.TV.pdfNội dung1.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.