Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7943
Title: Ứng dụng mô hình ra quyết định phân tích thứ bậc đa tiêu chí AHP để lựa chọn, xếp hạng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Đà Nẵng
Other Titles: Applying the multimedia highlights analysis form AHP to selection and ranking of infrastructure investment projects under the form of public private partnership (PPP) in Da Nang
Authors: Phạm, Thị Trang
Phan, Cao Thọ
Keywords: Phân tích AHP
Lựa chọn dự án
Dự án PPP
Ra quyết định
Phân tích thứ bậc
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(120). 2017, Quyển 1; Trang 90 - 95.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7943
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UngDungMoHinhRaQuyetDinh.TT.pdfTóm tắt86.19 kBAdobe PDFView/Open
UngDungMoHinhRaQuyetDinh.TV.pdfNội dung1.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.