Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7935
Title: Nghiên cứu một số tính chất của màng pectin lá sương sâm - chitosan
Other Titles: Studying on the properties of pectin films based on yanang leaves and chitosan
Authors: Ngô, Thị Minh Phương
Trần, Thị Xô
Keywords: Chitosan
Độ bền cơ học
Độ thấm hơi nước
Độ truyền khí oxy
Pectin
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(120). 2017, Quyển 1; Trang 81 - 85.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7935
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuMotSoTinhChat.TT.pdfTóm tắt83.78 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuMotSoTinhChat.TV.pdfNội dung1.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.