Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7912
Title: Định tuyến đi vòng cho mạng không dây dựa vào thông tin địa lý và xoay trục tọa độ của các nút mạng
Other Titles: Detour routing protocol for wireless network based on geograpic information and coordinates rotation axes
Authors: Nguyễn, Quốc Dũng
Phan, Thị Gấm
Trần, Thị Thiều Hoa
Keywords: Đánh giá hiệu năng mạng
Giao thức mạng
Định tuyến sử dụng thông tin địa lý
Network simulator NS3
Vấn đề vùng trống
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(120). 2017, Quyển 1; Trang 108 - 111.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7912
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhTuyenDiVong.TT.pdfTóm tắt82.58 kBAdobe PDFView/Open
DinhTuyenDiVong.TV.pdfNội dung1.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.