Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7911
Title: Đánh giá nguồn thải và nghiên cứu đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm từ hoạt động chăn nuôi gia súc
Other Titles: Wastes source assessment and proposals to control pollution from livestock farming
Authors: Võ, Diệp Ngọc Khôi
Trần, Văn Quang
Keywords: Nguồn thải
Kiểm soát ô nhiễm
Trùn quế
Bãi lọc ngầm
Lợi ích
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(120). 2017, Quyển 1; Trang 51 - 55.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7911
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DanhGiaNguonThai.TT.pdfTóm tắt83.56 kBAdobe PDFView/Open
DanhGiaNguonThai.TV.pdfNội dung1.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.