Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7897
Title: Điều khiển trượt hệ nâng vật trong từ trường dùng mạng nơ-ron hàm cơ sở xuyên tâm
Other Titles: Sliding mode controll for magnetic levitation system using radial basis function neural networks
Authors: Nguyễn, Ngô Phong
Nguyễn, Chí Ngôn
Ngô, Quang Hiếu
Keywords: Mạng hàm cơ sở xuyên tâm
Điều khiển trượt
Hệ nâng vật trong từ trường
Mô hình toán hệ thống
Hàm phi tuyến
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 3(88).2015; Trang 74 - 78
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7897
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DieuKhienTruotHeNangVat.TT.pdfTóm tắt68.3 kBAdobe PDFView/Open
DieuKhienTruotHeNangVat.TV.pdfNội dung429.05 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.