Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7826
Title: Tách đảo lưới điện phân phối có nguồn điện phân tán - giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện
Other Titles: Islanding distribution grids with distributed generation sources - a solution for improving the reliability of power supply
Authors: Nguyễn, Duy Khiêm
Trần, Đình Long
Keywords: Tách đảo
Sa thải phụ tải
Biểu đồ
Nguồn điện phân tán
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 3(88).2015; Trang 46 - 49
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7826
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TachDaoLuoiDienPhanPhoi.TT.pdfTóm tắt64.07 kBAdobe PDFView/Open
TachDaoLuoiDienPhanPhoi.TV.pdfNội dung385.25 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.