Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7787
Title: Một giải pháp phân tích khung có nửa nút cứng: xem nút nửa cứng là một phần tử
Other Titles: An analytical solution of frames with semi-rigid connections: considering semi-rigid connection as an element
Authors: Đỗ, Minh Đức
Lê, Khánh Toàn
Keywords: Kết cấu khung
Phương pháp phần tử hữu hạn
Nút nửa cứng
Ma trận độ cứng
Bậc tự do
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 3(88).2015; Trang 11 - 14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7787
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MotGiaiPhapPhanTichKhung.TT.pdfTóm tắt63.9 kBAdobe PDFView/Open
MotGiaiPhapPhanTichKhung.TV.pdfNội dung468.46 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.