Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7717
Title: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường cho làng nghề gốm Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Assessing environmental status and proposing measures for environmental protection for Thanh Ha pottery village in Hoi An city, Quang Nam province
Authors: Phan, Như Thúc
Phạm, Thị Nhã Yên
Keywords: Làng nghề
Gốm
Thanh Hà
Hội An
Môi trường
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(98).2016; Trang 69 - 74
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7717
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuDanhGia.TT.pdfTóm tắt68.9 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuDanhGia.TV.pdfNội dung401.81 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.