Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7666
Title: Bùn thải đô thị tại thành phố Đà Nẵng: hiện trạng và khả năng xử lý bằng phương pháp phân hủy kỵ khí
Other Titles: Sewage sludge in Danang city: current state and treatment by anaerobic digestion
Authors: Phan, Thị Kim Thủy
Dương, Gia Đức
Trần, Văn Quang
Keywords: Bùn thải
Phân hủy kỵ khí
Xử lý bùn cặn
Xử lý nước thải
Khí sinh học
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 7(116). 2017; Trang 79 - 83.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7666
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BunThaiDoThi.TT.pdfTóm tắt78.65 kBAdobe PDFView/Open
BunThaiDoThi.TV.pdfNội dung606.25 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.