Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7664
Title: Cải tiến thuật toán di truyền áp dụng cho bài toán tái cấu trúc lưới điện có xét đến vị trí và công suất của nguồn điện phân tán kết nối vào lưới điện phân phối
Other Titles: Improvement of genetic algrithm for distribution network reconfiguration problem with the position and power capacity of distributer connector gird
Authors: Nguyễn, Tùng Linh
Trương, Việt Anh
Nguyễn, Thanh Thuận
Keywords: Lưới điện phân phối
Tái cấu trúc
Thuật toán gen
Nguồn điện phân tán
Giảm tổn thất điện năng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 7(116). 2017; Trang 56 - 61.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7664
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CaiTienThuatToanDiTruyen.TT.pdfTóm tắt76.19 kBAdobe PDFView/Open
CaiTienThuatToanDiTruyen.TV.pdfNội dung501.86 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.