Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7661
Title: Kết quả xây dựng mô hình thâm canh giống ngô nếp Nù 66 trên đất trồng lúa nước vụ đông xuân tại xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
Other Titles: Results of building the comprehensive model of sticky corn Nu 66 on rice land in Sa Nghia commune, Sa Thay district, Kon Tum province
Authors: Nguyễn, Phi Hùng
Thái, Thị Bích Vân
Keywords: Sa Nghĩa
Sa Thầy
Kon Tum
Ngô nếp
Nù 66
Vụ đông xuân
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 7(116). 2017; Trang 27 - 31.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7661
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KetQuaXayDungMoHinh.TT.pdfTóm tắt76.23 kBAdobe PDFView/Open
KetQuaXayDungMoHinh.TV.pdfNội dung328.74 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.