Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7615
Title: Quản lý nhà nước cấp địa phương về bảo hiểm xã hội trong bối cảnh môi trường pháp lý thay đổi: nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Local state management of social insurance in the new legislative environment: a study in Da Nang city context
Authors: Trần, Thị Quý Thanh
Nguyễn, Hiệp
Keywords: Quản lý nhà nước
Bảo hiểm xã hội
Quản lý cấp địa phương
Bối cảnh pháp lý
Đà Nẵng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 8(117). 2017; Trang 84 - 89.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7615
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QuanLyNhaNuoc.TT.pdfTóm tắt75.78 kBAdobe PDFView/Open
QuanLyNhaNuoc.TV.pdfNội dung1.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.