Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7612
Title: Tình hình sử dụng ruộng đất ở huyện Hà Châu, tỉnh Hà Tiên qua nghiên cứu tư liệu địa bạ năm Minh Mạng thứ 17 (1836)
Other Titles: The use of field and land in Ha Chau district, Ha Tien province through studying cadastral registers of Minh Mang dynasty 17 (1836)
Authors: Bùi, Hoàng Tân
Keywords: Huyện Hà Châu
Tỉnh Hà Tiên
Địa bạ
Ruộng đất
Minh Mạng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 8(117). 2017; Trang 48 - 52.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7612
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TinhHinhSuDungRuongDat.TT.pdfTóm tắt73.6 kBAdobe PDFView/Open
TinhHinhSuDungRuongDat.TV.pdfNội dung1.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.