Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7611
Title: Xây dựng cơ chế liên minh giữa nhà trường và doanh nghiệp tại Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm của các nước Châu Âu
Other Titles: Establishing ally mechanisms between schools and enteprises in Vietnam based on experience of European countries
Authors: Trần, Văn Nam
Trương, Lê Bích Trâm
Nguyễn, Lê Hùng
Keywords: Chuyển giao công nghệ
Nhà trường
Doanh nghiệp
Đại học
Liên minh giữa nhà trường và doanh nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 8(117). 2017; Trang 6 - 10.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7611
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XayDungCoCheLienMinh.TT.pdfTóm tắt73.25 kBAdobe PDFView/Open
XayDungCoCheLienMinh.TV.pdfNội dung909.69 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.